Podstawy planowania przekroczenia w technologii Horizontal Directional Drilling – HDD

1. Podstawowe parametry przekroczeniaHorizontal Directional Drilling – HDD

 • cel zadania,
 • długość realna przekroczenia,
 • średnica i rodzaj rury,
 • trajektoria otworu w odniesieniu do badań geologicznych i rzeźby terenu,
 • sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
 • infrastruktura pomocnicza,
 • wielkość i usytuowanie placu montażowego rury.

2. Podstawowe dane do kalkulacji kosztów.

 • materiały,
 • sprzęt,
 • robocizna,
 • transport,
 • podwykonawcy,
 • pozostałe koszty,
 • narzuty.

3. Podstawowe wielkości profilu wiercenia w linii prostej

 • kąt wejścia,
 • kąt wyjścia,
 • głębokość posadowienia w sekcji poziomej,
 • promień krzywizny wejścia,
 • promień krzywizny wyjścia.

4. Wykonanie projektu trajektorii i wyznaczenie położenia punktu wyjścia przewiertu Horizontal Directional Drilling – HDD

 • dobór technologii wiercenia,
 • przygotowanie terenu dla potrzeb urządzenia wiertniczego oraz zaplecza technicznego – zazwyczaj od 500 do 1500 m2 (w skrajnych przypadkach nawet 3000 m2),
 • dobór trajektorii horyzontalnego przewiertu kierunkowego
 • wyboru trajektorii przewiertuHorizontal Directional Drilling – HDD dokonuje się na etapie projektowania, analizując następujące dane:
 • wymaganą średnicę, długość i przeznaczenie rurociągu,
 • minimalną wymaganą grubość skał nadkładu nad rurociągiem,
 • typ wgłębnego systemu pomiarowego oraz jego dokładność,
 • materiał projektowanego rurociągu oraz jego parametry wytrzymałościowe,
 • panujące na danym terenie warunki geologiczne,
 • wymagane wartości kątów wejścia i wyjścia,
 • możliwości urządzenia wiertniczego.

 

Projektowanie przewiertu sterowanego HDD

Projektowanie przewiertu sterowanego HDD