Konsultacje i nadzór obejmują cały proces przygotowania i realizacji projektu wiertniczego Horizontal Directional Drilling – HDD

1. Powstanie koncepcji projektu wiertniczego HDD.

 • określenie podstawowych parametrów przekroczenia,
 • wizja lokalna w terenie,
 • analiza dostępnych danych geologicznych,
 • określenie podstawowych ograniczeń wykonawczych.

2. Projekt techniczny

 • konsultacje techniczne podczas powstawania projektu,
 • ostateczna weryfikacja założeń projektu,

3. Oferta przetargowa

1) analiza wewnętrzna n/t koncepcji organizacyjno-technicznej,

 • dobór wiertni i przewodu wiertniczego,
 • dobór pompy płuczkowej,
 • dobór zestawu płuczkowego i recyklingu,
 • dobór zestawu do wiercenia pilotowego,
 • dobór zestawu narzędzi do poszerzania otworu,
 • dobór rolek do ułożenia rurociągu,
 • dobór pozostałego sprzętu pomocniczego,

2) wycena kosztów wykonawczych przy określonych założeniach,

3) ostateczna wersja oferty.

4. Przygotowanie do fazy realizacji projektu HDD.

 • weryfikacja ostatecznej wersji projektu wykonawczego,
 • sprawdzenie kompletności dokumentów podstawowych, zgód właścicieli i uzgodnień ze stronami zainteresowanymi,
 • opracowanie wewnętrznej procedury wykonawczej,
 • pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów i środków technicznych,
 • zabezpieczenie odpowiedniej obsady personalnej,

przygotowanie pełnej infrastruktury,

 • place technologiczne,
 • drogi dojazdowe,
 • instalacje zasilające.

5. Realizacja projektu HDD.

 • transport sprzętu i ludzi,
 • pomiary geodezyjne i ustawianie sprzętu,
 • wiercenie pilotowe i weryfikacja założeń geologicznych,
 • rozwiercanie otworu,
 • prefabrykacja rurociągu i ułożenie na rolkach,
 • instalacja rurociągu w otwór,
 • rekultywacja terenu,
 • przygotowanie sprzętu do transportu,
 • transport powrotny.

6. Procedury odbiorowe.

 • próby i testy rurociągu po wciągnięciu,
 • protokoły odbiorcze,
 • dokumentacja powykonawcza.