PODSTAWOWE ASPEKTY TECHNOLOGII MIKROTUNELOWEJ Z PUNKTU WIDZENIA WYKONAWSTWA

 

   1. PROJEKT

   2. WERYFIKACJA PROJEKTU POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI WYKONAWCZYCH

   3. WYCENA KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

   4. REALIZACJA

   5. OCENA KOŃCOWA

 

ad 1. PROJEKT

I. Właściwe założenia projektowe

a. Rzetelne badania geologiczne i gruntowo-wodne.

Rzetelne badania geologiczne i gruntowo-wodne

b. Docelowe spadki kolektora i dopuszczalne tolerancje wykonawcze

c. Rzędna posadowienia instalowanego kolektora

d. Promienie łuków profilu wiercenia

e. Usytuowanie komór startowych i końcowych

Usytuowanie komor startowych i koncowych

f. Minimalna odległość od stropu kolektora do powierzchni terenu

Minimalna odleglosc od stropu kolektora do powierzchni terenu

II. Kompletny zakres projektu

a. Uwzględnienie optymalnych rozwiązań w zakresie projektowania organizacji ruchu

Uwzglednienie optymalnych rozwiazan w zakresie projektowania

b. Dobór miejsca placu budowy uwzględniający transport ciężkiego sprzętu wiertniczego, dowóz rur przeciskowych i wywóz urobku

Dobor miejsca placu budowy uwzgledniajacy transport ciezkiego sprzetu

c. Lokalizacja komór mikrotunelowych pod względem uciążliwości robót dla otoczenia przy 24 godzinnej pracy

Lokalizacja komor mikrotunelowych pod wzgledem uciazliwosci robot dla otoczenia

d. Uzyskanie kompletu pozwoleń formalno-prawnych przed okresem zimowym

ad 2. WERYFIKACJA PROJEKTU POD WZGLĘDEM MOŻLIWOŚCI WYKONAWCZYCH

I. Możliwości sprzętowe

a. Głowica mikrotunelowa

Glowica mikrotunelowa

b. Tarcza tnąca

Tarcza tnaca

c. System wysokociśnieniowy

System wysokocisnieniowy

d. Osprzęt wiertniczy

Osprzet wiertniczy

e. System płuczkowo – recyrkulacyjny

System pluczkowo - recyrkulacyjny

f. Systemy grzewcze do pracy w ujemnych temperaturach

Systemy grzewcze do pracy w ujemnych temperaturach

g. Wielkość i usytuowanie placów technologicznych

Wielkosc i usytuowanie placow technologicznych

II. Możliwości logistyczne

a. Niezależność transportowa podczas całego cyklu realizacji

Niezaleznosc transportowa podczas calego cyklu realizacji

b. Sprawna baza naprawcza

Sprawna baza naprawcza

c. Odpowiednia ilość zapasowego sprzętu

III. Możliwości personalne

a. Nadzór

Nadzor

b. Wiertacze

c. Operatorzy systemów i sprzętów

d. Załoga

ad 3. WYCENA KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

I. Koszty bezpośrednie

a. Koszty bezpośrednie

b. Robocizna

c. Sprzęt

d. Transport

e. Płace nadzoru

f. Koszty ogólne budowy

g. Podwykonawcy

II. Ryzyko w ocenie kosztów

a. Przekroczenie założonych nakładów

b. Poważne awarie sprzętu sprzętu nieusunięte w krótkim czasie

c. Nieprawidłowy dobór narzędzi i osprzętu

d. Awaryjne zużycie lub utrata narzędzi skrawających tarczy tnącej

e. Natrafienie na głaz o wymiarach przekraczających możliwości tarczy

Natrafienie na glaz o wymiarach przekraczajacych mozliwosci

f. Błędy organizacyjne, wykonawcze i pomiarowe

g. Zakleszczenie kolektora podczas instalacji

h. Zapadliska na trasie kolektora

Zapadliska na trasie kolektora

ad 4. REALIZACJA

I. Ustawienie sprzętu wokół komory startowej

a. Zainstalowanie ramy głównej z siłownikami w komorze

b. Ustawienie pozostałego sprzętu

c. Połączenie ze źródłem energii

Polaczenie ze zrodlem energii

d. Instalacja głowicy mikrotunelowej w ramie głównej

II. Wiercenie trajektorii kolektora z komory startowej

a. Ocena dokładności sterowania

Ocena dokladnosci sterowania

b. Ocena jakości wykonywanego odcinka

c. Stała kontrola przyrostu siły pchania

d. Optymalne użycie stacji pośrednich

III. Zakończenie odcinka w komorze odbiorczej

a. Wypchnięcie kompletnej głowicy do rury czołowej

b. Usunięcie kolektorów płuczkowych wraz z wszelkimi przewodami

IV. Przestawienie całego sprzętu na następny plac technologiczny

ad 5. OCENA KOŃCOWA

I. Ocena organizacji robót

II. Ocena wykonania całości zadania

III. Ocena finansowa realizacji projektu